Hakaret suçu, 5237 sayılı TCK’nın 125. maddesinde düzenlenmiş olup cezası üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. Hakaret suçunun kamu görevlisine karşı veya diğer nitelikli hallerle işlenmesi halinde suçun cezasının alt sınırı 1 yıldan az olamaz. Hakaret suçunun alenen işlenmesi halinde ise suçun cezası 1/6 oranında arttırılır. Örneğin, vergi memuruna “salak” diyen sanık hakkında kamu görevlisine hakaret suçundan en az 1 yıl hapis cezasına hükmedilecektir.

Hakaret kapsamında olan kelimeler kanunda  sayılmamıştır ancak Yargıtay’ın yerleşik kararlarıyla beddua niteliğindeki sözler, eleştiri kapsamında kalan sözler, kaba hitap  hakaret suçu kapsamında sayılamamıştır. Örnek vermek gerekirse;  “allah belanı versin”, “allahından bul”, “allah müstahakını versin” ,” bu ne rezalettir”“terbiyesiz”, “ahlaksız” , “siz kimsiniz lan” , “ne mal olduğunuzu biliyorum” ,“sen kendini bilmeyen birisin, cehalet var sende” vb.

Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kamu görevlileri veya sivil vatandaşa yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref, ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir (Y4CD-K.2021/27093).